VÝVOJ APLIKÁCIÍ

Spoločnosť Terminus s.r.o. sa špecializuje na vývoj aplikácií a softvéru na mieru pre zákazníka. Hlavným cieľom je tu vytvorenie aplikácie, ktorá čo najlepšie zodpovedá potrebám zákazníka.
Sme schopní vytvoriť aplikácie pre rôzne uplatnenia. Najčastejšími príkladmi takýchto aplikácií sú:

Databázové a informačné systémy

Ukladanie špecifických informácií a celých informačných štruktúr (vyplnené formuláre, automatizovane získané údaje, atď.) do databázy. Modifikácia uložených údajov na základe stanovených pravidiel (oprávnenia, nemeniteľnosť niektorých položiek, kontrola správnosti údajov, atď.). Vymazávanie údajov na základe stanovených pravidiel. Informačné systémy zahŕňajú napríklad: Skladové hospodárstvo, evidencia zákazníkov/ partnerov/ zamestnancov/ kontraktov/ zmlúv/ faktúr/ dokladov, systém evidencie a vykazovania vykonaných prác, evidencia spotreby materiálu, atď.

Automatizované spracovanie dát

Podľa potrieb zákazníka je možné údaje nie len automatizovane získavať z rôznych zdrojov, ale údaje je možné ďalej podľa potrieb spracovávať. Môže ísť i jednorázové spracovanie alebo opakované, prípadne pravidelné spracovávanie. Je možné napríklad podľa údajov v databáze generovať rôzne reporty v rôznych formátoch.

Zálohovanie dát

Automatizované zálohovanie dát na pásku, na disk, cez sieť, a pod. Účelom zálohovania dát je minimalizácia rizika straty alebo poškodenia dôležitých dát. Zálohovanie má svoje pravidlá, ktoré je potrebné dobre zvážiť, nakoľko od týchto pravidiel (zálohovať ako často, kedy, čo, inkrementálne alebo plne) závisí efektívnosť zálohovania a miera ostávajúceho rizika.

Sieťové aplikácie

Aplikácia je rozdelená na dve časti, ktoré sa tradične nazývajú klient a server. Klientská časť je tá s ktorou pracujú používatelia systému. Klientska časť potom na základe obsluhy používateľa komunikuje so serverovou časťou, ktorá zabezpečuje podstatnú časť funkcionality. Výhodou sieťových aplikácií je to, že s nimi môže pracovať viacero klientov/používateľov naraz, pričom jednotlivý používatelia sa môžu nachádzať kdekoľvek, kde je zabezpečený prístup k počítačovej sieti, kde sa nachádza server. V prípade Internetu je možná práca so sieťovou aplikáciou z celého sveta.

Viacpoužívateľské aplikácie

S aplikáciou môže pracovať viacero rôznych používateľov. Spravidla sa takéto aplikácie používajú vtedy ked majú mať rozni používatelia rôzne oprávnenia, alebo ak je potrebné evidovať ktorý používateľ vykonal ktoré činnosti.

Samozrejme, možné sú aj kombinácie uvedených typov aplikácií, ako aj iné, tu neuvedené. Vývoj aplikácií na mieru nie je obmedzený kategóriami a typmi. Pri vývoji sa riadime požiadavkami a predstavami zákazníka, pričom zákazníkovi pomáhame aj v procese definície, teda utvárania týchto požiadaviek, tak aby vzniknuté riešenie bolo reálne, jednoduché, ľahko použiteľné a celkovo nenáročné na ďalšie prostriedky, akými sú napríklad aj ľudské zdroje, pracovný čas, hardvér, atď.

main box footer